Sad Iron

If I had to iron with this I would be sad too.
#sadiron #antiqueiron #vintage